AVTAL: NF TRAFIKSKOLA AB I NORRKÖPING

Dessa allmänna villkor gäller mellan NF trafikskola och Elev/Kund
Hemsida: www.nftrafikskola.se

§1 Avtal
När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via trafikskolans personal, ingås avtal med trafikskolan och kunden samtycker till dessa allmänna villkor.

§2 Minderårig
En kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med trafikskolan. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska kunden uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har identifierat sig.

§3 Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar trafikskolans användning av kunds personuppgifter och stärker rättigheterna för kunden när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur trafikskolan tillämpar denna förordning.

Personuppgifter vid försäljning
Trafikskolan lagrar namn och adress som krävs för att skapa ett korrekt kvitto enligt bokföringslagens krav på en kontantfaktura. E-post lagras för att kunna sända kvitto till kunden. Uppgifterna lagras i sju år innan de raderas.

Personuppgifter vid utbildning
Trafikskolan sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer enligt trafikförordningens krav på trafikskolan. E-post lagras för att kunna sända lektionstider till kunden. Kunden loggar även in i sitt läromedel med sin e-postadress. Uppgifter om utbildningen lagras för att kunna genomföra en utbildning i enlighet med Transportstyrelsens krav på utbildningsplan och dokumentation. Vi lagrar inga känsliga uppgifter i samband med utbildningen, utöver personnummer, som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om sexualliv, hälsa, t ex ADHD. Om du går på en anpassad utbildning, t ex för dyslexi, lagras information om detta.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter hanteras endast av trafikskolans personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella
avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan samtycke.

Samtycke till lagring av personuppgifter
Inhämtning av samtycke till lagring av personuppgifter sker i enlighet med §1. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har samtyckt. I samband med utskick av information, marknadsföring, från trafikskola till kund kan kund ange att man inte önskar denna typ av utskick. Obligatoriska utskick, t ex lektionstider och kvitton, kan inte väljas bort.

Utdrag av personuppgifter
Kund kan begära att få ett utdrag av vad som finns lagrat om kunden. Trafikskolan ska då skyndsamt till kunden skapa en PDF med denna information.

Begäran om ändring av personuppgifter
Kund kan begära att trafikskolan ändrar lagrade personuppgifter. Kund ska då tala om för trafikskolan vad som ska ändras. Trafikskolan ska då skyndsamt ändra personuppgifterna. Om någon personuppgift inte går att ändra på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Begäran om radering av personuppgifter
Kund kan begära att trafikskolan raderar lagrade personuppgifter. Trafikskolan kommer då att skyndsamt radera uppgifterna. Om någon personuppgift inte går att radera på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Kund ändrar någon av sina tidigare uppgivna personuppgifter
Kund ska alltid informera trafikskolan vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress under aktiv utbildning. Om trafikskolan behöver meddela kunden viktig information och inte får kontakt via angivna kontaktuppgifter kan trafikskolan inte hållas ansvarig för detta.

Säkerhet vid lagring av personuppgifter
All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure som är certificerat av ISO 27018. Trafikskola Online jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet
att hantera trafikskolans uppgifter.

Villkor
Avtal mellan Elev/Kund och NF TRAFIKSKOLA AB

Regler för ombokning och avbokning och avbeställning
Ombokning och avbokning godtas endast enligt gällande avbokningsregler och endast via personlig kontakt: telefon, på plats i receptionen Varken
telefonsvarare eller mejl godkänns på grund av den tvist som kan uppstå om vi inte kan hänvisa till vem som mottagit din avbokningsinformation.

Avbeställning av körlektion måste ske senast 2 vardagar innan före klockan 13.00. Vid sen avbokning debiteras fullt pris. Vid avbeställning gäller följande:
● Risk 1 och Handledarkurs senast klockan 13:00, 4 vardagar innan
● Risk 2/ Halkkörning senast klockan 13:00 5 vardagar innan
● Tänk på att om du inte avbokar din tid kommer du bli debiterad, vid sjukdom ska ett sjukintyg/intyg uppvisas inom en vecka från det datum
du var sjuk.

AVBOKNINGSVILKOR för Intensivkurs och våra körkortspaket 1-5:
Skulle du av någon anledning behöva avboka/avbryta din intensivutbildning eller körkortspaket så måste det ske 3 hela veckor innan beräknad kursstart. Vid senare avbokning tar NF Trafikskola en avgift på 20% av den totala kostnaden. Avbokningen måste ske under skolans öppettider, ej kvällar eller helger.

OBS!! All avbokning måste ske på plats på NF trafikskolan eller på telefon 011-12 25 25. INTE SMS, e-post eller liknande.

Betalningsvillkor
Betalning av intensivpaket/körkortspaket ska ske i förskott och ska vara betald till NF Trafikskola 3 hela veckor innan beräknad kursstart.

Betalning av enstaka körlektioner, Riskettan, Handledarkurs kan genomföras på plats i skolan. Vid senare avbokning på grund av sjukdom krävs att du inkommer med ett sjukintyg för att inte bli debiterad, detta gäller endast enstaka körlektioner.

– krav för genomförande av körprov
 för att du ska kunna genomföra körprovet som NF Trafikskolan har bokat åt dig så krävs  följande.
– Att du genomför de antalet körlektioner trafikskolans trafiklärare bedömer att du behöver för att kursplanens mål och vara redo för körprov.

§6 Personligt användarkonto för utbildning
En kund som skrivs in på skolan som elev kan få ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat trafikskolans läromedel. Användarkontot är personligt. Inloggning & lösenord ska endast användas av den elev det är avsett för. Eleven har ansvar för att välja ett säkert lösenord och skydda detta. Trafikskolan är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder elevens konto. I regel gäller fritt personligt bruk av trafikskolans tjänster när användarkontot är aktivt. Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare. Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det överskrider gränsen för rimligt bruk. Vid stängning av konto ska trafikskolan informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk. Finns det en adekvat förklaring till den höga brukandegraden kan användarkontot återaktiveras.

Allmänna villkor och köpevillkor kan komma att ändras under utbildningen. Trafikskolan ska informera eleven om eventuella ändringar. Allmänna villkor publiceras alltid på vår webbplats. Köpvillkoren visas alltid i samband med bokning eller köp.

§10 Tvister
Trafikskolan ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvara att följa de regler som finns. Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpvillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av ”Allmänna reklamationsnämnden” och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.

Trafikskolans uppgifter
NF TRAFIKSKOLA AB
Telefon: 011- 12 25 25
E-post: info@nftrafikskola.se
Organisationsnummer: 559350-4706
Innehar F-skattebevis